Doradztwo techniczne tel. 503-913-181

Sklep internetowy RUBBY działający pod adresem https://rubby.pl należy do Roberta Maciaszczyk, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RUBBY – ROBERT MACIASZCZYK” z siedzibą w Łodzi (94-042), ul. Florecistów 15 lok. 37, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 727-231-96-76.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail info@rubby.pl lub numerem telefonu + 48 503 913 181.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca ze Sklepu,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://rubby.pl/regulamin-sklepu/,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rubby.pl,
 6. Sprzedawca – Robert Maciaszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RUBBY – ROBERT MACIASZCZYK” z siedzibą w Łodzi (94-042), ul. Florecistów 15 lok. 37, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 727-231-96-76.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – do założenia konta w Sklepie lub złożenia zamówienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, tj. formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.
 5. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 8. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupujących, co możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, czyli złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem, zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.  

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Rejestracja” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do widoku koszyka, klikając w przycisk „Przejdź do koszyka”,
  3. wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  4. kliknąć w przycisk „Dane do wysyłki”,
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia – jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, powinien się na nie zalogować przed wypełnieniem formularza; jeżeli Kupując nie posiada konta w Sklepie może je założyć, wybierając stosowną opcję w formularzu zamówienia; złożenie zamówienia możliwe jest również bez zakładania konta w Sklepie, 
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  9. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupującemu zostanie wyświetlone potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą, zamówienie uważa się za złożone.
 5. Złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do Sprzedawcy. 
 6. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia potwierdzenie złożenia zamówienia. W ciągu następnego dnia roboczego, Kupujący otrzyma informację o tym, czy jego oferta zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem została przyjęta przez Sprzedawcę. Z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy zamówienia:
  1. przesyłka kurierska InPost  – koszt 14,99 zł,
  2. przesyłka do paczkomatów InPost – koszt 9,99 zł.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. 
 3. Dla zamówień powyżej 99zł, koszt przesyłek InPost wynosi 0zł.
 4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.  
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 7. Czas dostawy zamówienia wynosi ok. 2 dni robocze i jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z ust. 2 powyżej.  

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Sklepu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://rubby.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy